Artikel

Juul Frost Arkitekter

Bevar muligheden for, at der indrettes boligfunktion i tilknytning til den enkelte virksomhed i de kreative zoner

VIDEO KAN IKKE VISES DA DER MANGLER AT BLIVE UPLOADET ET BILLEDE

Kære Frank Jensen,

Giv os mulighed for at skabe kreative rammer i de kreative zoner.

Københavns Kommune vil tilbyde byens kreative virksomheder attraktive, fleksible og økonomisk overkommelige lejemål i de kreative zoner i byens ellers udtjente erhvervsområder. Zoner som kommunen selv anerkender som vigtige vækstmiljøer i byen.

Desværre følges anerkendelsen ikke af ambitioner: I den kommende kommuneplan er muligheden for, at der indrettes boligfunktion i tilknytning til den enkelte virksomhed i de kreative zoner fjernet.

At kreative mennesker og virksomheder søger hinandens fysiske nærvær, så de lettere kan skabe kontakt og hurtigere kan omsætte idéer til virkelighed, er ikke kun et fænomen i Danmark.

Vi ser det i innovationsdistrikter, vidensbyer og kreative miljøer verden over, hvor strategiske indsatser og fysiske rammer fremmer innovation og vækst.
Hvis Københavns kreative zoner skal blive katalysatorer for vækst er det ikke nok at lade små virksomheder og start-ups flytte ind i de forladte industriområder. Det er vores erfaring, at vækst- og innovationsområder opstår i synergien mellem mennesker, netværk og arkitektur: Rammer og aktivitet, der samler. Det kræver attraktive miljøer, hvor kreativiteten kan trives, hvor kreative sjæle kan mødes og inspirere hinanden – og det kræver mod.

Mod til at udviske grænserne mellem arbejde og bolig, mod til at skabe co-working og -living muligheder, mod til nye deleøknomiske modeller, hvor vi bor mindre og deler mere. Mod til et opgør med den klassiske kontorbygnings faste grænser, der adskiller virksomheder fra hinanden og mod til at tænke og tegne på tværs af bolig og arbejdsplads.

For iværksættere, selvstændige og nystartede virksomheder smelter arbejdsliv og fritid sammen: Det kalder på arbejdspladser af en anden karakter og lige så boliger. Der er brug for tilbud, hvor de kreative aktører ikke skal trækkes med en dobbelthusleje, så de kan koncentrere sig om det de er bedst til og det de brænder for: Deres virksomhed.

Derfor må frygten for præcedens og “små boliger” vige for risikovillighed og åbenhed, hvis vi som arkitekter skal kunne give innovative bud på, hvordan fremtidens samarbejdslandskab tager sig ud: Hvordan arkitektur kan fremme mødet mellem mennesker, udvekslingen af viden, idéer og kvalifikationer og hvorledes der kan skabes de bedst mulige rammer for byens kreative virksomheder. Vi savner en kommune, der tør eksperimentet og innovationen.

Kære Frank Jensen, bevar muligheden for, at der indrettes boligfunktion i tilknytning til den enkelte virksomhed i de kreative zoner. Sådan skaber du rammer for vækst og innovation i de kreative zoner, sådan skaber du nye og attraktive vækstmiljøer samtidig med at du får nogen af billigere og mindre boliger som du efterspørger. Giv os mulighed for at skabe kreative rammer i de kreative zoner.


Med venlige hilsner

Juul | Frost Arkitekter